Đã Đóng

Need an app with Machine Learning and Python features

The developer must have good experience in Machine learning and Python as well as app development. Thanks.

Kĩ năng: Python, Mobile App Development, Machine Learning (ML), Deep Learning, Matlab and Mathematica

Về khách hàng:
( 19 nhận xét ) lahore, Pakistan

ID dự án: #34008014