need python experts

Đã Đóng Đã đăng vào 3 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

need python experts

write 'i'm a python expert' in start of bid

Python Kiến trúc phần mềm Linux Statistics

ID dự án: #37498731

Về dự án

17 đề xuất Dự án từ xa 1 tháng trước đang mở