Đã Đóng

PHP & Python Developer

I am looking for a experienced PHP & Python developer. It could be a long term partnership if succeeded this according to your requirements. More details provided to the selected freelancer.

Thanks & Regards

Pooja Bohra

Kĩ năng: Python, PHP, Kiến trúc phần mềm, Web Scraping, MySQL

Về khách hàng:
( 32 nhận xét ) Khatima, India

ID dự án: #32392554