Đã hoàn thành

Project for Azharuddeen A

Được trao cho:

rameshpizza

Hi, As discussed I will be exploring td-agent (fluentd), logstash and telegraf to write data in elasticsearch. Thanks

₹2000 INR trong 10 ngày
(6 Đánh Giá)
3.3