Đã Đóng

Psycopy software expert required.

Designing Experiment in Psychopy software. Need to run a python script in psychopy at predetermined time intervals and save data.

Kĩ năng: Python, Phân tích thống kê, Khoa học dữ liệu, Nghiên cứu khoa học, Computer Science

Về Bên Thuê:
( 50 nhận xét ) Pune, India

ID dự án: #32664618