Đã Đóng

python coder needed -- 3166

Job Description:

I need the python coder for scraping and the product compression with another sites.

Kĩ năng: Python, Kiến trúc phần mềm, Web Scraping

Về khách hàng:
( 650 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #35083342