Đã Đóng

python coder needed -- 41500

Job Description:

I need the python coder for multiple jobs. Details will be discussed.

Kĩ năng: Python, Kiến trúc phần mềm

Về khách hàng:
( 672 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #36261304