Python coder needed.. -- 16654

Đã Đóng Đã đăng vào 4 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Python coder needed.. for multiple jobs. Details will be discussed.

Python Kiến trúc phần mềm

ID dự án: #36649667

Về dự án

24 đề xuất Dự án từ xa 3 tháng trước đang mở