python coder needed.. -- 72286

Đã Đóng Đã đăng vào 3 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

I am looking for a Python coder who specializes in automation and scripting tasks.

Skills and Experience:

- Proficient in Python

- Strong knowledge and experience in Selenium

Project Timeline:

- The project needs to be completed as soon as possible.

Python Kiến trúc phần mềm Web Scraping JavaScript

ID dự án: #37470177

Về dự án

25 đề xuất Dự án từ xa 1 tháng trước đang mở