Đã Đóng

python developer .

Job Description:

I need the python developer for multiple jobs. Details will be discussed.

Kĩ năng: Python, Kiến trúc phần mềm

Về khách hàng:
( 660 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #35893415