Đã Đóng

python developer to scrape a website

I need a python developer to scrape a website using beautiful soup.

Kĩ năng: Python, Kiến trúc phần mềm, Web Scraping, Django, PHP

Về khách hàng:
( 2 nhận xét ) Sfax, Tunisia

ID dự án: #34338309