Đã Đóng

python guru -- 10

Job Description:

I need the python guru for my job. Details will be discussed. Please bid if you are expert. thanks

Kĩ năng: Python, Statistics, Kiến trúc phần mềm, Machine Learning (ML)

Về khách hàng:
( 668 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #36223872