Đã Đóng

python guru -- 47013

Job Description:

I need the python guru for my job. Details will be discussed.

Kĩ năng: Python, Kiến trúc phần mềm, Statistics, Machine Learning (ML)

Về khách hàng:
( 668 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #36223916