python and machine learning coder needed

Đã Đóng Đã đăng vào 4 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

I need the python and machine learning coder needed for multiple jobs. Details will be discussed.

Python Machine Learning (ML) Image Processing Data Extraction

ID dự án: #36696625

Về dự án

21 đề xuất Dự án từ xa 2 tháng trước đang mở