Đã Đóng

python and Statistical Analysis coder

I need the python and Statistical Analysis coder for multiple jobs. Details will be discussed.

Kĩ năng: Python, Statistics, Kiến trúc phần mềm, Machine Learning (ML), Phân tích thống kê

Về khách hàng:
( 613 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #34040290