Đã Đóng

Python Visualization and analysis

Job Description:

I need a very good Data analyst/ scientist with Python to help me get some visualizations with traffil light data

Kĩ năng: Python, Machine Learning (ML), Statistics, Khoa học dữ liệu, Data Visualization

Về khách hàng:
( 93 nhận xét ) AGBADO OKE ARO, Nigeria

ID dự án: #35349272