Python webscraping..

Đã Đóng Đã đăng vào 4 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

The freelancer need to fix the code. i need to fix the python code as the website structure has changed.

Python Web Scraping Kiến trúc phần mềm

ID dự án: #36674207

Về dự án

24 đề xuất Dự án từ xa 2 tháng trước đang mở