Cần tìm người Giúp đở xây dựng mô hình hồi quy ký hiệu (symbolic regression) + giải thuật di truyền (Genetic Programming) Biết sử dụng các thư viện (DEAP) trên python -- 2

Đã Đóng Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Mình tìm 1 bạn có kinh nghiệm về giải thuật di truyền biết python để giúp mình sửa đoạn code (tối ưu hàm số nhiều biến). Mọi thứ có hết rồi bạn chỉ cần giúp mình sửa code để chạy được và giúp mình 1 số thứ sau khi có kết quả (như vẻ biểu đồ, so sánh kết quả). Mình không học IT nên k biết nhiều về code

Giá cả: Thương lượng theo mức độ

Python Genetic Algorithms Ngôn ngữ lập trình R

ID dự án: #32309315

Về dự án

3 đề xuất Dự án từ xa 2 năm trước đang mở

3 freelancer chào giá trung bình$177 cho công việc này

hussainmuzammal4

Mình không học IT nên k biết nhiều về code Giá cả: Thương lượng theo mức độ I have been working here since the last year ,Thanks for posting and sharing your project.I have experience in this work ,let be handle this Thêm

$200 USD trong 7 ngày
(2 Nhận xét)
1.3
uvtxyz1991

- previous experience in such topics ; - eager to discuss a lot in this chat stream ; - degree stats - maths ;

$230 USD trong 3 ngày
(6 Nhận xét)
3.6
ngovanchinh8686

Hi! I have read your post carefully. As a senior Python developer, I have already developed lots of websites and apps. That's why I think I can get this done in a timely manner. If you hire me , I will bring you to suc Thêm

$100 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0