Đã Đóng

Robotics expert -- 2

Job Description:

i need the robotics expert needed. Details will be shared.

Kĩ năng: Python, Kiến trúc phần mềm, Khoa học người máy, Robotic Process Automation

Về khách hàng:
( 405 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #26168044