Đã Đóng

Set up a Chia (XCH) mining pool

someone to setup and deploy a Chia (XCH) farming pool. See: [login to view URL] We can spin up a linux server on digital ocean and give you the credentials

Kĩ năng: Python, Linux

Xem nhiều hơn: setup bitcoin mining pool, mining pool setup, mining pool server setup, setup public mining pool, bitcoin setup server mining pool, setup script mining pool, setup mining pool litecoin, mpos setup mining pool, ppc mining pool setup, script mining pool setup, multicoin mining pool setup, setup mining pool, mining pool setup ubuntu, yiimp mining pool setup, solo mining pool setup, yiimp mining pool, setup

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Santa Clara, United States

ID dự án: #30863225

1 freelancer đang chào giá trung bình $225 cho công việc này

joe7k7k

I am not a professional but I have worked with chia myself. I have set up a few chia mining pools and I have experience with servers and public cloud services like digital ocean.

$225 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0