Teeth segmetation

Đã hoàn thành Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã hoàn thành Thanh toán khi bàn giao

I need Python code for teeth segmentation.

Python Machine Learning (ML) Deep Learning

ID dự án: #32396443

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 2 năm trước đang mở

Được trao cho:

engineerhungary

Hello there, "Teeth segmentation" is the project on which I'm bidding. I read your project description and because I'm an expert in the field of Mechatronics Engineering, I'm confident that I can do this job for you co Thêm

$50 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0