Đã Đóng

Web scraping and text mining expert needed..

I need the Web scraping and text mining expert needed for multiple jobs. Details will be shared.

Kĩ năng: Python, Xử lí dữ liệu, Nhập liệu, Web Scraping, Khai thác dữ liệu

Về khách hàng:
( 622 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #34293728