Đã hoàn thành

Qlikview and Tableau expert needed

Được trao cho:

vishnu5894

Hi, How are you? I have expert knowledge in QlikView, Tableau and SAP designing, and development. Plase award the project.

€60 EUR trong 1 ngày
(5 Đánh Giá)
3.1