Đã Hủy

We need designer windows Application

Job Description:

I need you to design and build it.

Kĩ năng: Qt, .NET, Lập trình C++

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) VISHAKAPATNAM, India

ID dự án: #29899540