R Shiny coder

Đã Đóng Đã đăng vào 1 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

I'm in need of an experienced R Shiny coder for creating a web application, primarily focused on data input forms. Here are the specifics you need to know:

- Core purpose: The main function of the application is to serve as a web application allowing users to input data easily.

- Functionality: The application should have data input forms. The types of these forms will be shared in further discussion.

Ideal Skills:

- Solid experience in R Shiny for web application development

- Proficiency in creating various forms for data input in a web application

This project requires effective completion of the mentioned requirements, maintaining high coding standards. Previous experience in similar projects would be a considerable advantage.

Ngôn ngữ lập trình R Phân tích thống kê Web Application

ID dự án: #37781079

Về dự án

4 đề xuất Dự án từ xa 2 tuần trước đang mở