Đã hoàn thành

R programming project

Đã trao cho:

$5 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $7/giờ cho công việc này

aditya357

I have a strong background of theoretical statistics and probability theory.I graduated from Indian Institute of Technology, Kharagpur in 2016. I am currently enrolled in integrated PhD in mathematics. I have experien Thêm

$8 USD / giờ
(56 Đánh Giá)
5.5