Đã Đóng

ReactJS và Firebase

2 freelancer chào giá trung bình$10000 cho công việc này

(9 Nhận xét)
5.8
FiveExceptions

Hello, We have seasoned full-stack developers with expertise in Magento, Shopify, WooCommerce, Java, AnjularJs, React JS, NodeJS, PHP, Laravel, WordPress, MongDB React Native, Python & its frameworks Django and Flas Thêm

$10000 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
2.1