I need a planning consultant to help with a DA application for a glamping and wedding venue

Đã Đóng Đã đăng vào 4 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

I would like to open a Glamping grounds and wedding venue on a property we own. I require help with arranging the required reports and submitting a successful DA application.

Viết báo cáo Building Consulting Attorney Building Certification Event Management Tổ chức sự kiện Đội ngũ sự kiện Cắt cỏ Local Job Luật nhà đất Cưới hỏi

ID dự án: #36661932

Về dự án

1 đề xuất 3 tháng trước đang mở

Địa điểm: NSW, Australia