Đã Đóng

Project 27197

Job Description:

word count: minimum 1700 words excluding references

level: master

Work is on MARITIME LOGISTICS. Need an expert in R or Python or MATLAB. Must be good in research writing!

URGENT project.

Kĩ năng: Research Writing, Matlab and Mathematica, Nghiên cứu, Phân tích thống kê, Python

Về khách hàng:
( 23 nhận xét ) Delhi, India

ID dự án: #35377845