Đã hoàn thành

Solve an Assessment as part of the Pre-Employment Evaluation Process

Được trao cho:

jalileng

being an engineer i believe i can do the job in better way.

₹277 INR / giờ
(16 Đánh Giá)
4.6

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹305/giờ cho công việc này

mtr574d2bdcede72

A proposal has not yet been provided

₹333 INR / giờ
(0 Nhận xét)
0.0