Education Verification Check [brazil]

Đã Đóng Đã đăng vào 2 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

I require a skilled professional to perform pre-employment background checks, specifically focused on verifying a potential employee's Bachelor's degree.

Key tasks:

- Candidate Bachelor's degree validation

- Communicating with institutions for verification

Ideal traits:

- Experience in pre-employment vetting

- Familiarity with educational verification

- Attention to detail

- Excellent communication skills

Location: Vila da Serra, Nova Lima - MG, 34006-050, Brazil. Preference for local professionals.

Nghiên cứu Viết báo cáo Local Job Nhập liệu Nhiếp ảnh

ID dự án: #37788659

Về dự án

3 tuần trước đang mở

Địa điểm: Vila da Serra, Brazil