pre employment vetting [Sandnessjøen, Norway] -- 5

Đã Đóng Đã đăng vào 2 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Pre Employment Vetting Services in Sandnessjøen, Norway

- Background checks: We are looking for a professional who can conduct thorough background checks on potential employees.

- Local services: We prefer someone who is familiar with the local regulations and practices in Sandnessjøen, Norway.

- Urgent completion: We need the vetting process to be completed within 2 days.

Ideal Skills and Experience:

- Experience in conducting background checks, preferably in a pre-employment setting.

- Knowledge of local regulations and practices in Sandnessjøen, Norway.

- Attention to detail and ability to gather accurate information.

- Ability to deliver results within a short timeframe.

Nghiên cứu Viết báo cáo Local Job Nhiếp ảnh Lao động phổ thông Office nói chung Biên dịch viên tiếng Na Uy Dịch thuật Travel Ready Trợ lí trực tuyến

ID dự án: #37234390

Về dự án

2 tháng trước đang mở

Địa điểm: Sandnessjøen, Norway