Research And Analyst

Đã Đóng Đã đăng vào 3 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

I am looking for a research and analyst who can provide a detailed analysis of our competitors in the industry.

Specific Requirements:

- Competitor Analysis: The main focus of the project is to gather information and analyze our competitors.

- Specific Competitors: We have specific competitors in mind that we would like to be included in the analysis.

- Detailed Analysis: We require a detailed analysis with specific data on our competitors.

- Skills and Experience: The ideal candidate should have strong research and analytical skills, with experience in conducting competitor analysis. They should be able to gather relevant data and provide insights based on the analysis.

If you have experience in conducting detailed competitor analysis and can provide specific data and insights, please submit your proposal.

Nghiên cứu Nghiên cứu thị trường Phân tích thống kê Thống kê SPSS Phân tích kinh doanh

ID dự án: #37460849

Về dự án

6 đề xuất Dự án từ xa 2 tháng trước đang mở

6 freelancer chào giá trung bình₹2500000 cho công việc này

Lennyayni

Hello, my name is qurotul and I am an experienced data entry and bookkeeping professional with extensive experience in data entry, bookkeeping, and financial reporting. I have the skills necessary to provide you with a Thêm

₹2500000 INR trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0