Đã Đóng

Viết tools mã hóa và giải mã tập tin Lua đã được mã hóa.