Đã Đóng

Tư vấn giới thiệu SP

Cần 1 bạn trợ lý sales, thiết bị gym, yoga, thời gian làm việc tự do, hợp tác lâu dài, công việc:

- tìm kiếm, lập danh sách khách hàng.

- thiết lập cuộc hẹn với khách hàng.

- viết content ngắn cho bài viết chào hàng.

thu nhập theo KPI hoặc lương cố định nếu cam kết doanh số.

Tuần họp 2 lần để review công việc, gửi báo cáo theo tuần.

Yêu cầu tại TPHCM.

Kĩ năng: Bán hàng

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) HCM, Vietnam

ID dự án: #22301906