Urgent hiring Role : Market Manager _ FMCG Sales , Salary : 16000 NTH + 180 TA ( Per day ) + 6500 Variable Location : Patna, Bihar interested candidate call 9582827306

Đã Đóng Đã đăng vào 3 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

We are urgently hiring a Market Manager for FMCG Sales in Patna, Bihar. This role offers a salary of 16,000 NTH plus 180 TA per day and a variable of 6,500 NTH.

Desired Salary Range: 15,000 - 20,000 NTH

Required Experience: Less than 2 years

Key Responsibilities:

- Sales and marketing

Ideal Skills and Experience:

- Experience in FMCG sales

- Strong understanding of market trends and competition

- Ability to manage a team

- Excellent customer relations skills

- Effective communication and negotiation abilities

- Result-oriented mindset

Bán hàng Tiếp thị Tiếp thị qua Internet Nghiên cứu thị trường Nghiên cứu

ID dự án: #37472877

Về dự án

Dự án từ xa 2 tháng trước đang mở