Đã Đóng

Scala - Snake game -- 2

1 freelancer đang chào giá trung bình €280 cho công việc này

AndreMV

I can make this game for you running as a browser application, or a desktop application in Scala using the best of the functional paradigm. Hope you do business!

€280 EUR trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0