Đang Thực Hiện

118770 Backup and move webserver

I have purchased a new domain on a new webserver.

Details as disscussed

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết lập Bản thảo

Xem thêm: webserver, move domain, domain move, webserver backup

Về Bên Thuê:
( 79 nhận xét ) Localhost, United Kingdom

Mã Dự Án: #1864939

Đã trao cho:

l2l7l9l

:)

$35 USD trong 2 ngày
(36 Đánh Giá)
4.9