Đang Thực Hiện

132451 compile script and install

I need assistance in compiling/installing and debugging the attached script on my server. I do not intent to use the Server portion only the Client and DB.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết lập Bản thảo

Xem thêm: installing script, attached script

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét )

Mã Dự Án: #1878622