Đang Thực Hiện

7723 File move via ssh

I have a lot of files and pictures that need moved to my new server. You can do this via ssh I think will be the best. There are a ton of pics so it might take a little bit.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết lập Bản thảo

Xem thêm: ssh, server move, ssh server, script move files server, install ssh, install script move file, move files server, move server, pics script, install file server

Về Bên Thuê:
( 16 nhận xét )

Mã Dự Án: #1758593

Đã trao cho:

phpnetprogrammer

i m ready to start

$28 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0