Đã hoàn thành

3355 Install CGI Script

Attached is a CGIScript i purchased and need a programmer to install on my server, but i need for you to install on your server and get it to work for you, and then i'll select that programmer that gets it to work. escrow, payment upon verification of proper/working installation.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết lập Bản thảo

Xem thêm: working for cgi, cgi programmer, install a script, script escrow, need script programmer, verification script, payment install, upon verification, need cgi programmer, cgi script work, CGI script, escrow payment script, cgi script server, install payment, payment verification script, cgi script working, yanikeke, escrow script

Về Bên Thuê:
( 79 nhận xét ) miami, United States

Mã Dự Án: #1754224

Đã trao cho:

ZmeiZ

Check PMB.

$20 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0