Đã hoàn thành

7927 install imagemagik

need imagemagik installed on fedora server

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết lập Bản thảo

Xem thêm: fedora, server fedora, ezhost, imagemagik, fedora fedora, fedora server

Về Bên Thuê:
( 339 nhận xét ) essex, United Kingdom

Mã Dự Án: #1758797

Đã trao cho:

pmfc

I can do this for you. I am trying to build some feedback so am happy to do this for $5 for you. I will need to have root access to the server via ssh to do the install. It should not take too long.

$5 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0