Đã hoàn thành

157799 Install GD2 on server

Hello,

I just got a new server from The Planet, and I requiere the GD2 Libraries installed on it, I have a:

Intel \ 2.4 Ghz \ P4 Celeron

- Ensim Ensim Pro X for Linux - 100 Domains 10.3

- Redhat Enterprise Linux - OS ES 5.0 (--build=i686-redhat-linux-gnu' '--host=i686-redhat-linux-gnu' )

- PHP 5.1.6 (cli) (built: May 4 2007 10:06:08)

- mysql Ver 14.12 Distrib [url removed, login to view],

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: ver 5, p4, intel, install server, CLI , redhat linux enterprise, gnu install, php cli server, linux install libraries, redhat linux gnu, php cli, build server linux, i686 redhat linux gnu, install server linux, host server, build server, server build, i686 linux server, php gd2, mysql server redhat, install mysql linux server, ensim pro, redhat install mysql server, linux install php, redhat linux mysql install

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét ) Mexico

ID dự án: #1903986

Được trao cho:

sworkx

Ready to start.. -Laura

$20 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0