Đã hoàn thành

116649 Install Youtube Clone

I have a youtube clone script I want installed on my server (linux). The script requires FFMpeg which my host has installed but there still seems to be a problem.

You will have SSH access to re-install ffmpeg if needed and FTP access to install script.

Job needs done tonight :)

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: youtube problem, install script, linux install script, youtube server, linux install ftp, linux server install script, access youtube, install youtube clone script, clone linux ftp, ffmpeg ftp server, install server linux, ftp server linux, youtube server clone, install ssh, ftp ffmpeg, ffmpeg ftp, ffmpeg installed server, youtube install ffmpeg linux, script ffmpeg youtube, ssh ftp linux, script install ffmpeg linux, install linux server job, install linux job, install ffmpeg ssh, install clone script

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét )

ID dự án: #1862816

Được trao cho:

workflowsl

Can be done now!

$35 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0