Đã hoàn thành

1806 Modify Forum Script

As discussed, modify script to allow users to select avatars provided, not allow them to upload. insert list of rooms into database(or instruct on how to do it)

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết lập Bản thảo

Xem thêm: script modify install, install modify, forum users, forum database, script list users, modify script, modify database script, script modify script, avatars script, modify list, modify upload, modify database, forum avatars, users forum, avatars database, modify forum, yanikeke, forum script, modify install script, database avatars

Về Bên Thuê:
( 79 nhận xét ) miami, United States

Mã Dự Án: #1752675

Đã trao cho:

bamsesl

Thx

$20 USD trong 1 ngày
(131 Đánh Giá)
7.2