Đã hoàn thành

118679 Repair of Website

I need this website to be repaired:

[url removed, login to view]

The images are on the server, but they are not being displayed. I need the site to be repaired so that all the images reappear. I am using i-rater script.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết lập Bản thảo

Xem thêm: site repair, repair website, repair images, need repaired, install rater, repair site, repair script, rater install, rater, script rater, rater script, script repair

Về Bên Thuê:
( 38 nhận xét ) Brooklyn, United States

Mã Dự Án: #1864848

Đã trao cho:

dagosl

Can be fixed immediately.

$15 USD trong 0 ngày
(76 Đánh Giá)
5.8