Đang Thực Hiện

165690 Setup annoymous proxy on vps

We need a annoymous proxy setup on our vps running fedora core 5. I assume squid proxy is the best bet.

Job to setup the annoymous proxy

payment on completion

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: vps, vps setup, squid, setup a vps, proxy squid, install vps, need squid, setup job, vps setup script, proxy install, fedora setup, uniteddesigns, squid script, proxy vps, install squid proxy, install squid proxy vps, squid proxy setup, proxy squid vps, need vps, proxy script vps

Về Bên Thuê:
( 35 nhận xét ) Southampton, United Kingdom

ID dự án: #1911881

Được trao cho:

sohaileo

Just did exact project on scriptlance last week. Please check PMB for more info.

$75 USD trong 0 ngày
(170 Đánh Giá)
5.9