Đang Thực Hiện

136559 migrate script, reskin site

I have a site, [url removed, login to view] that needs to have a social network program installed.

That program is on www.connectsociety.com.

There is no installation script. This script needs to be configured for [url removed, login to view] , with the mytravelhood design.

Looking for a speedy turnaround.

- Matt

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: Speedy, reskin design, social script design, program install script site, css turnaround script, script network, script design css, migrate program, site reskin, css social network script, social network css site, script social network, reskin site, social network design css, css design social network, css social network, reskin css, css design script, install social network, social network script, migrate site, css reskin, installation script, social network css

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) Garden City, United States

ID dự án: #1882731