Đã hoàn thành

124752 VLJ GROUP SIMPLY RED

1)Install joomla template "simple red" into server at

1and1.

2)Upload contents in present site to simple red template

including 12 additional .jpg images which I will supply

3)Script for RSS

4)Instruct me as to how to post changes to the site

[url removed, login to view]

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, HTML, Joomla, Thiết lập Bản thảo

Xem thêm: script post group, upload contents joomla, upload simple joomla, red joomla template, group script, joomla group, red post, group site script, upload script joomla, script upload joomla, install simple rss, script post images, joomla upload script, install red server, joomla rss post, simply joomla, simply template, joomla template red, joomla template simply, 1and1 joomla, upload joomla site server, upload joomla 1and1, install red, joomla red, red joomla

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét )

Mã Dự Án: #1870918

Đã trao cho:

CrashX

Read my pm...

$325 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0