Đang Thực Hiện

135527 Legends

Hi I need 4 articles to be written about " URBAN LEGENDS"

just 400- 500 words no more than 500 [url removed, login to view] can pick any title for each article as long they are about urban legends, such as what is urban legends, why urban legends, do you know about urban legends, urban legends & the society.

Please hurry to bid because I really need these articles.

Thanks

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo, Tiếp thị, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: legends, 500 words script

Về Bên Thuê:
( 17 nhận xét )

ID dự án: #1881699